invertebrate
Devonian
Scyphocrinites
Scyphocrinites
echinoderm
found in Morocco
10.9 X 9 cm